Privatumo politika

Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Inalva Logistics“ (toliau – Įmonė) potencialių ir esamų klientų – fizinių asmenų, kurie lankosi internetinėje svetainėje www.inalva.lt, įsigyja Įmonės teikiamas prekes ir (arba) naudojasi elektronine parduotuve, pasiekiama adresu www.sibiromaumedis.lt, asmenų, pateikiančių užklausas per Įmonės internetinį puslapį www.inalva.lt ir (ar) www.sibiromaumedis.lt, taip pat kandidatų į laisvas darbo vietas asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei nustato jų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
Ši Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis.
Šia Politika Įmonės internetinės svetainės lankytojai, elektroninės parduotuvės klientai, asmenys pateikiantys užklausas per Įmonės internetinį puslapį ir (ar) elektroninę parduotuvę yra informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą.

Naudojamos sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Įmonės internetinės svetainės lankytojas, Įmonės teikiamų prekių pirkėjas ir (arba) elektroninės parduotuvės naudotojas (potencialus arba esamas klientas – fizinis asmuo, asmuo, pateikiantis užklausą per Įmonės internetinę svetainę, kurio asmens duomenis renka ir tvarko Įmonė.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo ir / ar tvarkytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys – žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą Įmonėje; susipažinti su Įmonėje tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; reikalauti ištrinti jo asmens duomenis; gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui; pareikšti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.

Duomenų valdytojas – UAB „Inalva Logistics“, juridinio asmens kodas 301733275, adresas: Savanorių pr. 287, LT-50127 Kaunas, tel.+370 618 05675, el. paštas: info@sibiromaumedis.lt.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

Tiesioginė rinkodara – kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė joje apsilankius išsaugo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje.

Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

I Skyrius
Asmens Duomenų Tvarkymo Principai

1. Įmonė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:
1.1. Asmens duomenis Įmonė tvarko tik teisėtiems ir šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
1.2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.3. Įmonė asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
1.4. Įmonė atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.6. Įmonė, tvarkydama asmens duomenis, taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis yra užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
1.7. Įmonė yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje nurodytų principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

II Skyrius
Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

2. Įmonė Jūsų asmens duomenis tvarko:
2.1. Įmonės teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu, taip pat siekiant tinkamai valdyti ir administruoti internetinę svetainę ir (ar) elektroninę parduotuvę, stebėti jos lankomumą, užtikrinti jos saugumą, pagerinti jos veikimą, palengvinti informacijos ieškojimą;
2.2. prekybos vykdymo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, prekių užsakymo administravimo, pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, mokėjimų administravimo, tinkamos komunikacijos palaikymo, susitikimų suderinimo, vidaus ir išorinio audito atlikimo, apskaitos, sutartinių įsipareigojimų bei teisės aktų reikalavimų vykdymo, tikslu;
2.3. elektroninės prekybos vykdymo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, prekių užsakymo administravimo, pirkimo – pardavimo sutarties elektroninėmis priemonėmis sudarymo bei mokėjimų administravimo, tinkamos komunikacijos palaikymo, vidaus ir išorinio audito atlikimo, apskaitos, sutartinių įsipareigojimų bei teisės aktų reikalavimų vykdymo, tikslu;
2.4. užklausų, gautų per Įmonės internetinę svetainę, administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant jų nagrinėjimo bei atsakymų pateikimo, tikslu;
2.5. personalo atrankos vykdymo bei vidaus administravimo tikslu.
2.6. tinkamo Įmonės internetinės svetainės veikimo užtikrinimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant jos saugumo užtikrinimo, rinkodaros, naršymo patirties analizės, statistinės informacijos rinkimo, tikslu.
2.7. tiesioginės rinkodaros vykdymo, įskaitant, tačiau neapsiribojant naujienlaiškių arba reklaminių pranešimų siuntimo bei komercinių pasiūlymų teikimo, tikslu.

3. Šios Politikos 2 punkte nurodytu tikslu Įmonė renka ir tvarko šiuos Jūsų duomenis:
3.1. Įmonė prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vykdymo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, Įmonės parduodamų prekių ir / ar teikiamų paslaugų užsakymo administravimo, pirkimo – pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo sutarties sudarymo, mokėjimų administravimo, tinkamos komunikacijos palaikymo, vidaus ir išorinio audito atlikimo, apskaitos, sutartinių įsipareigojimų bei teisės aktų reikalavimų vykdymo, tikslu, pirkimo – pardavimo sutarties, teisės aktų, teisėto intereso pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip kliento (fizinio asmens) Asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, užsakymo numeris, prekės pristatymo adresas, informacija apie įsigytas prekes ir (ar) paslaugas, atsiskaitymo už prekę ir / ar paslaugą būdas ir atlikto mokėjimo informacija, prekės ir / ar paslaugos pavadinimas, kiekis, kaina, suteiktos nuolaidos bei kiti Asmens duomenys, kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai;
3.2. Įmonė elektroninės prekybos vykdymo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, prekių užsakymo administravimo, pirkimo – pardavimo sutarties elektroninėmis priemonėmis sudarymo, bei mokėjimų administravimo, tinkamos komunikacijos palaikymo, vidaus ir išorinio audito atlikimo, apskaitos, sutartinių įsipareigojimų bei teisės aktų reikalavimų vykdymo, tikslu, pirkimo – pardavimo sutarties, teisės aktų, teisėto intereso ir sutikimo (sukuriant paskyrą elektroninėje parduotuvėje) pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip kliento (fizinio asmens), Asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas korespondencijai, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, prekės pristatymo adresas, atsiskaitymo už prekę būdas ir atlikto mokėjimo informacija, prekės pavadinimas, kiekis, kaina, suteiktos nuolaidos, bei kiti asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate ir (arba) kuriuos tvarkyti Įmonę įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.
3.3. Įmonė užklausų, gautų per Įmonės internetinę svetainę, elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis, administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jų nagrinėjimo bei atsakymų į jas pateikimo tikslu, sutikimo pagrindu, tvarko tokius asmenų, pateikiančių užklausas per Įmonės internetinę svetainę, elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis, Asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, bei kiti užklausoje pateikti Asmens duomenys.
3.4. Įmonė personalo atrankos vykdymo bei vidaus administravimo tikslu, teisės aktų ir (arba) sutikimo pagrindu, tvarko tokius Jūsų, kaip kandidato į laisvą darbo vietą, asmens duomenis: duomenys, kuriuos Jūs pateikiate savo gyvenimo bei veiklos aprašyme.
3.5. Įmonė tinkamo internetinės svetainės bei elektroninės parduotuvės valdymo ir administravimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant jų veikimo bei saugumo užtikrinimo, statistinės informacijos rinkimo, tikslu, Jūsų sutikimo pagrindu, tvarko tokius Jūsų asmens duomenis: unikalus atsitiktinai sugeneruotas identifikatorius, prisijungimo laikas, tinklo bei vietos duomenys.
3.6. Įmonė tiesioginės rinkodaros vykdymo, įskaitant, tačiau neapsiribojant profiliavimo tiesioginės rinkodaros tikslu, naujienlaiškių arba reklaminių pranešimų siuntimo bei komercinių pasiūlymų teikimo, tikslu, teisėto intereso (tuo atveju jeigu esate Įmonės klientas) arba sutikimo pagrindu, tvarko tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, adresas, telefono numeris, pirkimo istorija, patinkančios prekės.

III Skyrius
Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

4. Asmens duomenys surenkami tiesiogiai iš užsakymo pateikimo bei pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu, Jums lankantis internetinėje svetainėje ir (arba) elektroninėje parduotuvėje, pateikus užklausą per internetinę svetainę, susisiekus su Įmone telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.
5. Jūsų, kaip kandidato į laisvas darbo vietas, asmens duomenis Įmonė surenka tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kai jį skelbiate viešai.
6. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymui yra reikalingas Jūsų sutikimas, jis išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. prieš asmens duomenų teikimą elektroninėmis priemonėmis užpildant užklausą per Įmonės internetinę svetainę arba paspaudus sutikimo mygtuką.
7. Įmonei tvarkant Jūsų asmens duomenis sutikimo pagrindu, Jūs turite teisė bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Duotas sutikimas gali būti atšauktas Jums susisiekus su Įmone elektroniniu paštu info@sibiromaumedis.lt.
8. Jūs visais atvejais galite rinktis neteikti Įmonei tam tikrų asmens duomenų, tačiau tokiu atveju Jums gali būti apribota galimybė įsigyti Įmonės teikiamas paslaugas ir (ar) prekes.
9. Įmonės tvarkomus Jūsų asmens duomenis Įmonėje turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini darbo funkcijų ir (ar) sutartinių įsipareigojimų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.
10. Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu duomenys yra surinkti, jie yra saugomi tik ta apimtimi ir tik tiek laiko kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau kaip 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 patvirtintoje aktualios redakcijos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ar kituose, Įmonės vidaus tvarką reglamentuojančiuose, aktuose nustatytais terminais:
10.1. Jūsų, kaip kliento asmens duomenys saugojami visą pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo laikotarpį ir 10 (dešimt) metų po sutarties pasibaigimo, tačiau ne trumpiau nei terminą, kuriam Jūsų įsigytai prekei taikoma garantija (tuo atveju, jeigu Jūsų įsigytai prekei ji taikoma);
10.2. Jūsų, kaip asmens, pateikiančio užklausą per Įmonės internetinę svetainę, Asmens duomenys yra saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo, tačiau ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus po užklausos išnagrinėjimo ir (ar) atsakymo pateikimo dienos.
10.3. Jūsų, kaip kandidato į laisvą darbo vietą, asmens duomenys saugojami iki atrankos į laisvą darbo vietą pabaigos, o vėliau nelaimėjus atrankos duomenys sunaikinami. Atranką laimėjusio kandidato asmens duomenys saugomi jo asmens byloje teisės aktuose nustatytais darbuotojų asmens duomenų saugojimo terminais. Jums nelaimėjus atrankos, Jūsų sutikimu, asmens duomenys, tikslu informuoti Jus apie atsiradusias laisvas darbo vietas Įmonėje, gali būti saugojami 1 (vienerius) metus po vykdytos atrankos pabaigos.
10.4. tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu surinktų Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai apibrėžti šios Politikos skyriuje „Tiesioginė rinkodara“.
10.5. slapukų pagalba surinktų Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai apibrėžti šios Politikos skyriuje „Slapukų naudojimas“.
11. Ilgiau nei 10 punkte nurodytais terminais Jūsų asmens duomenys gali būti saugojami, kai:
11.1. tai būtina, siekiant apginti Įmonės teises ir teisėtus interesus (apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises);
11.2. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veiklos dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
11.3. asmens duomenys yra būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
11.4. esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.
12. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų arba dokumento, kuriame užfiksuoti Jūsų asmens duomenys saugojimo terminui, asmens duomenys ir (arba) dokumentai sunaikinami taip, kad jų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

IV Skyrius
Asmens duomenų subjekto teisės

13. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:
13.1. Žinoti / būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
13.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu. Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu pateikti informaciją apie tai kokie ir kokiu tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;
13.3. Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis. Nustačius, kad Įmonėje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamus Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis su prašymu dėl tokių asmens duomenų ištaisymo ar papildymo;
13.4. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, esant vienam šių pagrindų:
– asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
– atšaukėte sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
– Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių juos tvarkyti;
– asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.
13.5. Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, esant vienam iš šių pagrindų:
– Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Įmonė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
– asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
– Įmonei nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
– Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Įmonės teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
13.6. Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jūs turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi Jūsų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų dokumentų skilčių, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų Jūsų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Įmonė Jūsų prašymu suteikia Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Įmonė, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja Jus;
13.7. Perkelti duomenis, tai yra Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Įmonei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Įmonė privalo nesudaryti tam kliūčių;
13.8. teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas. Jūs turite teisę reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu daro Jums didelį poveikį.
13.9. Pateikti skundą priežiūros institucijai. Jūs, manydamas, kad Įmonės su Jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamento keliamus reikalavimus, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
14. Šioje Politikoje nurodytos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra įgyvendinamos Reglamento bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Norėdami įgyvendinti Politikos 13 punkte nurodytas teises (išskyrus teisę žinoti / būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą Įmonėje), asmeniškai, per atstovą, registruotu paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikite Įmonei rašytinį prašymą. Pažymime, kad pateikdami prašymą Įmonei privalote patvirtinti savo tapatybę
16. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės Įmonėje įgyvendinamos neatlygintinai – 1 (vieną) kartą per metus Jums informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą pateikiama nemokamai. Jeigu Jus kreipiatės daugiau kaip 1 (vieną) kartą per metus arba kreipiatės su nepagrįstu prašymu, dėl tokios informacijos pateikimo, mokestis už šios informacijos pateikimą negali viršyti tokios informacijos pateikimo sąnaudų.

V Skyrius
Asmens duomenų saugumo užtikrinimo priemonės

17. Įmonė saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
18. Asmens duomenų saugumo priemonės Įmonėje nustatomos atsižvelgiant į Reglamentą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus bei priežiūros institucijos keliamus reikalavimus.
19. Įmonės darbuotojai ar kiti už asmens duomenų tvarkymą Įmonėje atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti Įmonės renkamus Jūsų asmens duomenis ir (arba) prieiga prie šių asmens duomenų, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ir (ar) sutartiniams santykiams.
20. Įmonė užtikrina patalpų, kuriose laikomi Jūsų asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir priežiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą, savalaikį antivirusinių programų ir ugniasienių atnaujinimą bei kitų techninių priemonių, būtinų Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.
21. Įmonė Jūsų asmens duomenų tvarkymui pasitelkia tik tokius duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina tinkamų organizacinių ir techninių duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą ir jų laikymąsi. Su tokiais duomenų tvarkytojais Įmonė visuomet pasirašo sutartį arba papildomą susitarimą dėl asmens duomenų apsaugos, kuriame, apibrėžia asmens duomenų tvarkymo apimtį ir aiškiai nurodo duomenų tvarkytojo pareigas ir atsakomybes.

VI Skyrius
Asmens duomenų teikimas ir duomenų gavėjai

22. Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami tik esant bent vienai Reglamento 6 str. 1 d. numatytai teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygai, įvertinus asmens duomenų tvarkymo tikslą bei teikiamų asmens duomenų apimtį.
23. Įmonės tvarkomi Jūsų asmens duomenys be atskiro Jūsų sutikimo gali būti teikiami:
23.1. valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms bei kitiems duomenų gavėjams, kuriems Jūsų asmens duomenis teikti Įmonę įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai;
23.2. skolų išieškojimo bendrovėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į Jūsų įsiskolinimą arba pavedama atlikti išieškojimo veiksmus Įmonės vardu;
23.3. Įmonės platinamos įrangos ir kitos produkcijos gamintojams bei partneriams, kiek tai yra būtina tinkamam tarp Įmonės ir Jūsų sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties vykdymui;
23.4. teisėsaugos institucijoms.
24. Įstaigos tvarkomi Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti atskleidžiami Įmonės duomenų tvarkytojams, Jūsų asmens duomenis tvarkantiems Įmonės vardu.
25. Jūsų asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.
26. Jūsų asmens duomenys į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai neperduodami.

VII Skyrius
Slapukų naudojimas

27. Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia Įmonei tobulinti internetinės svetainės bei elektroninės parduotuvės veikimą, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jos saugumo užtikrinimą, rinkodaros, naršymo patirties analizę, statistinės informacijos rinkimą, užtikrinant Jums patogią ir efektyvią informacijos paiešką.
28. Pagrindiniai Įmonės elektroninėje parduotuvėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
Woocommerce krepšelio slapukai Įsidėjus prekes į krepšelį, pirkėjas gali išeiti iš internetinės svetainės ir sugrįžęs rasti krepšelyje įsidėtas prekes. Po 24 valandų krepšelio informacija ištrinama automatiškai. 1 (vieną) dieną
Woocommerce „woocommerce_cart_hash“ ir „woocommerce_items_in_cart“ Šie slapukai, skirti saugoti krepšelio informaciją naršant tarp vidinių internetinės svetainės puslapių. 1 (vieną) sesiją – iki tol, kol lankytojas naršo svetainėje
Woocommerce „wp_woocommerce_session_“ Šis slapukas yra „Woocommerce“ įskiepio slapukas, skirtas identifikuoti sesiją. 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas
Woocommerce „wordpress_logged_in_“ ir „wordpress_sec_“ „WordPress TVS“ slapukai, skirti atskirti prisijungusį vartotoją. 2 (dvi) savaites
„polylang“ (pll_langueage) Slapukas saugo paskutinio naršyto puslapio kalbos kodą./td>

1 (vienerius) metus
Woocommerce prekių peržiūros slapukai Šie slapukai įsimena pirkėjų aplankytus puslapius internetinėje svetainėje. Sukaupta statistika padeda pirkėjui lengviau apsipirkti internetu – sukaupta statistika pateikiama skyreliuose „Neseniai peržiūrėjote“, „Kiti pirkėjai taip pat domėjosi“ ir pan. Naudojamas iki sesijos pabaigos
Google Analytics „1P_JAR“ Šis slapukas naudojamas norint rodyti suasmenintus skelbimus „Google“ svetainėse, atsižvelgiant į lankytojų naujausias paieškas ir ankstesnę sąveiką. 30 (trisdešimt) dienų
Google Analytics „AID“ Šis slapukas naudojamas reklamų parinkimui internete – internetinės svetainės produktams ir paslaugoms reklamuoti „Google Adwords“ priemonėmis. 2 (dvejus) metus
Google Analytics „NID“ Šis slapukas, turintis unikalų ID, kurį „Google“ naudoja norint prisiminti internetinės svetainės lankytojo nuostatas ir kitą informaciją (pvz. pageidaujamą kalbą, kiek paieškos rezultatų pageidauja, kad puslapis rodytų ir kt.). 6 (šešis) mėnesius
Google Analytics „CONSENT“ Tai lankytojų sutikimas su slapukais, kuomet duodamas sutikimas leisti internetinei svetainei suaktyvinti jos slapukus ir sekėjus, kurie tvarko asmens duomenis. iki 2 (dvejų) metų
Google Analytics „ANID“ Šis slapukas naudojamas reklamavimui, teikiamam internete ir saugomam www.google.com. 2 (dvejus) metus
Google Analytics „Secure-3PAPISID“ Šis slapukas sukaupia internetinės svetainės lankytojų pomėgių profilį, kad būtų galima rodyti „Google“ reklamas. 2 (dvejus) metus
Google Analytics „_Secure-3PSID“ Šis slapukas sukuria internetinės svetainės lankytojų pomėgių profilį, kad būtų galima rodyti pasikartojančias reklamas. 2 (dvejus) metus
Google Analytics „_Secure-3PSIDCC“ Šis slapukas nustato tikslinį segmentą. Taikymo tikslais naudojamas kuriant internetinės svetainės lankytojo pomėgių profilį, siekiant parodyti atitinkamą ir suasmenintą „Google“ reklamą. 2 (dvejus) metus
„Facebook pixel” Šis slapukas naudojamas, siekiant suprasti kaip internetinės svetainės klientai naudojasi svetaine ir kaip veikia reklama. Apie „Facebook pixel” slapukų veikimą ir asmeninių duomenų apdorojimą galite daugiau sužinoti čia: Facebook Data Policy. Savo Facebook duomenų privatumą tvarkyti galite ir sekimo atsisakyti per Facebook Help Center. Naudojamas iki sesijos pabaigos
PHPSESSID Šis slapukas išlaiko naudotojo seanso būseną pagal pageidavimus. Naudojamas iki sesijos pabaigos
wordpress_test_cookie Turinio valdymo sistemos WordPress slapukas, naudojamas patikrinti ar naršyklė palaiko slapukų įrašymą. Naudojamas iki sesijos pabaigos
_GRECAPTCHA Apsaugos nuo robotų, naudojamas kai siunčiamos užklausos per Contact-form 6 (šešis) mėnesius
store_notice[notice id] Parduotuvės pranešimai daugiau informacijos: https://woocommerce.com/document/woocommerce-customizer/#section-2 Naudojamas iki sesijos pabaigos
wordpress_ Vartotojo paskyros „Secure ID” slapukas, naudojamas paskyros saugumui užtikrinti. Slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos. Naudojamas iki sesijos pabaigos
wordpress_logged_in_ Skirtas atpažinti prisijungusį vartotoją sesijos metu. Slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos. Prisijungimo slapukai galioja 2 (dvi) dienas. Jei Jūs pažymite pasirinkimą „Prisiminti mane“, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 (dvi) savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.
wp-settings-{time}-[UID] Naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją. Slapukai nesaugo jokios asmeninės informacijos. 1 (vienerius) metus
_ga Google Analytics slapukas, kuris užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojas naudoja svetainę 2 (dvejus) metus
_gid „Google Analytics“ slapukai, skirti vartotojams atskirti 1 (vieną) dieną
_gat Google Analytics slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į Google servisą 1 (vieną) dieną
_gali Techninis slapukas, puslapio funkcionalumui ir teisingam turinio atvaizdavimui užtikrinti 1 (vieną) diena
_fbp Rinkodarinis, personalizuotai reklamai Facebook tinkle pateikti/gauti 3 (tris) mėnesius
cookie_notice_accepted Slapukas skirtas privatumo (slapukų) politikos pranešimui / sutikimui realizuoti 1 (vieną) mėnesį
omnisendAnonymousID Slapukas naudojamas kontakto identifikavimui 365 dienos po sukūrimo
omnisendAttributionID Slapukas naudojamas identifikuoti naujienlaiškių prenumeratorių 30 dienų arba iki kol atnaujinamas
omnisendContactID Slapukas naudojamas kontakto identifikavimui 365 dienos po sukūrimo
omnisendEmailID Slapukas naudojamas identifikuoti laišką, iš kurio į puslapį atėjo kontaktas 30 dienų arba iki kol atnaujinamas
omnisendSessionID Slapukas naudojamas sesijos identifikavimui Naudojamas iki sesijos pabaigos
soundenst-views Slapukas naudojamas suskaičiuoti puslapio peržiūras sesijos metu Naudojamas iki sesijos pabaigos
omnisendCartProducts Slapukas naudojamas stebėti krepšelio turinį lankytojo sesijos metu Naudojamas iki sesijos pabaigos
soundestID Slapukas naudojamas kontakto identifikavimui Naudojamas iki sesijos pabaigos
soundest-s
– < account identifier >
Slapukas naudojamas identifikuoti laišką, iš kurio kontaktas įėjo į internetinį puslapį. Skirtas pardavimų informacijai kaupti Naudojamas 90 dienų arba iki kol atnaujinamas
Soundest-cr3- < account identifier > Slapukas naudojamas identifikuoti laišką, iš kurio kontaktas įėjo į internetinį puslapį. Skirtas krepšelio aktyvumui stebėti 365 dienos po sukūrimo arba iki kol atnaujinamas
< account identifier > -aID Slapukas naudojamas identifikuoti anoniminį kontaktą 365 dienos po sukūrimo arba iki kol atnaujinamas
< account identifier > -sID Slapukas naudojamas identifikuoti kontakto sesijai Naudojamas iki sesijos pabaigos
< account identifier > -cID Slapukas naudojamas kontakto atpažinimui 365 dienos po sukūrimo arba iki kol atnaujinamas
< account identifier > -eID Slapukas naudojamas identifikuoti laiškui, kuris buvo paspaustas vartotojo 30 dienų arba iki kol atnaujinamas

29. Pagrindiniai Įmonės internetinėje svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
_ga Google Analytics slapukas, kuris užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojas naudoja svetainę 2 (dvejus) metus
_gid „Google Analytics“ slapukai, skirti vartotojams atskirti 1 (vieną) dieną
_gat Google Analytics slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į Google servisą 1 (vieną) dieną
yabs-sid Kaupia informaciją apie lankytojo elgseną svetainėje. Naudojama analizuojant ir optimizuojant svetainę. Naudojamas iki sesijos pabaigos
_fbp Rinkodarinis, personalizuotai reklamai Facebook tinkle pateikti/gauti 3 (tris) mėnesius
yandexuid Kaupia informaciją apie lankytojo elgseną svetainėje. Naudojama analizuojant ir optimizuojant svetainę. 1 (vieną) dieną
i Slapuko pagalba renkama informacija apie unikalius vartotojus. 1(vienerius) metus
pll_language Slapukas naudojamas išsaugoti lankytojo kalbą 1(vienerius) metus
_ym_visorc Slapukas skirtas rinkti statistinę informaciją apie tinklalapio lankomumą. Šie duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir tobulinant tinklalapį „Yandex Metrica“ platformoje. 1 (vieną) dieną
_ym_uid Statistikos slapukas, naudojamas rinkti informacijai apie interneto svetainės lankomumą. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Naudojamas „Yanex Metrica“ platformoje. 1 (vienerius) metus
_ym_isad Statistikos slapukas, naudojamas rinkti informacijai apie interneto svetainės lankomumą. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Naudojamas „Yanex Metrica“ platformoje. 1 (vieną) dieną
ymex Statistikos slapukas, naudojamas rinkti informacijai apie interneto svetainės lankomumą. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Naudojamas „Yanex Metrica“ platformoje. 1 (vienerius) metus
_ym_d Statistikos slapukas naudojamas rinkti informacijai apie interneto svetainės lankomumą ir naudojamas „Yanex Metrica“ platformoje. 1 (vienerius) metus
yuidss Kaupia informaciją apie lankytojo elgseną svetainėje. Naudojama analizuojant ir optimizuojant reklamos aktualumą svetainėje. 1 (vienerius) metus
PHPSESSID Šis slapukas išlaiko naudotojo seanso būseną pagal pageidavimus. Naudojamas iki sesijos pabaigos
wordpress_test_cookie Turinio valdymo sistemos WordPress slapukas, naudojamas patikrinti ar naršyklė palaiko slapukų įrašymą. Naudojamas iki sesijos pabaigos
pps_show_100 Slapukas, naudojamas vartotojo veiklai stebėti, kad iššokantis langas vartotojui būtų rodomas tik vieną kartą per bet kurį 24 valandų laikotarpį. 1 (vieną) mėnesį
omnisendAnonymousID Slapukas naudojamas kontakto identifikavimui 365 dienos po sukūrimo
omnisendAttributionID Slapukas naudojamas identifikuoti naujienlaiškių prenumeratorių 30 dienų arba iki kol atnaujinamas
omnisendContactID Slapukas naudojamas kontakto identifikavimui 365 dienos po sukūrimo
omnisendEmailID Slapukas naudojamas identifikuoti laišką, iš kurio į puslapį atėjo kontaktas 30 dienų arba iki kol atnaujinamas
omnisendSessionID Slapukas naudojamas sesijos identifikavimui Naudojamas iki sesijos pabaigos
soundenst-views Slapukas naudojamas suskaičiuoti puslapio peržiūras sesijos metu Naudojamas iki sesijos pabaigos
omnisendCartProducts Slapukas naudojamas stebėti krepšelio turinį lankytojo sesijos metu Naudojamas iki sesijos pabaigos
soundestID Slapukas naudojamas kontakto identifikavimui Naudojamas iki sesijos pabaigos
soundest-s
– < account identifier >
Slapukas naudojamas identifikuoti laišką, iš kurio kontaktas įėjo į internetinį puslapį. Skirtas pardavimų informacijai kaupti Naudojamas 90 dienų arba iki kol atnaujinamas
Soundest-cr3- < account identifier > Slapukas naudojamas identifikuoti laišką, iš kurio kontaktas įėjo į internetinį puslapį. Skirtas krepšelio aktyvumui stebėti 365 dienos po sukūrimo arba iki kol atnaujinamas
< account identifier > -aID Slapukas naudojamas identifikuoti anoniminį kontaktą 365 dienos po sukūrimo arba iki kol atnaujinamas
< account identifier > -sID Slapukas naudojamas identifikuoti kontakto sesijai Naudojamas iki sesijos pabaigos
< account identifier > -cID Slapukas naudojamas kontakto atpažinimui 365 dienos po sukūrimo arba iki kol atnaujinamas
< account identifier > -eID Slapukas naudojamas identifikuoti laiškui, kuris buvo paspaustas vartotojo 30 dienų arba iki kol atnaujinamas

30. Sutikimas įrašyti slapukus išreiškiamas paspaudus mygtuką „Sutinku“ internetinėje svetainėje pasirodžius pranešimui su tekstu: „Informuojame, kad siekiant užtikrinti tinkamą Jūsų naršymo kokybę, statistiniais tikslais, šioje svetainėje naudojame slapukus. Sutikdami, paspauskite „SUTINKU“. Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite „Privatumo politikoje“.
31. Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.
32. Ištrynus įrašytus slapukus, kai kurios Įmonės internetinės svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

VIII Skyrius
Socialiniai tinklai

33. Informaciją, kurią pateikiate Įmonės socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojamą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
34. Šiuo metu Įmonė turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurios privatumo politika yra pateikiama internetinėje svetainėje: www.facebook.com/policy.php.
35. Kadangi Įmonė negali kontroliuoti trečiųjų šalių internetinių svetainių turinio, naudojamų slapukų, rekomenduojama perskaityti jų privatumo politikas ir tiesiogiai su jomis susisiekti iškilus bet kokiems klausimams dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

IX Skyrius
Privatumo politikos pakeitimai

36. Ši Politika reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, o jos pakeitimai skelbiami internetinėje svetainėje www.inalva.lt ir elektroninėje parduotuvėje www.sibiromaumedis.lt

X Skyrius
Kontaktinė informacija

37. Turėdami klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su Įmonės renkamais, naudojamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@sibiromaumedis.lt